Publicaties

De Transformatie van de wethouder, hoe lokaal bestuur het sociaal domein verandert

16 februari 2016

Dit boek is ontstaan vanuit de inzichten die hij in de bijeenkomsten voor dit programma opgedaan heeft. De verschillende hoofdstukken worden opgehangen aan een concrete ervaring of casus die in deze bijeenkomsten ter tafel gekomen zijn. De casussen worden gebruikt om te laten zien wanneer je welke keuze maakt als bestuurder, en op welke manier je tot zo`n keuze komt. Met alle veranderingen die op de gemeenten af komen, kunnen ook de wethouders niet achterblijven. Ook de wethouder moet transformeren, meegroeien. De verschillende tips, zoals ‘Don’t be a stranger’ bij samenwerkingspartners, gaan natuurlijk niet alleen op voor de decentralisaties in het sociaal domein, maar voor veel meer facetten binnen de gemeente. Zo ook de tips over mensen betrekken, zichtbaar en aanwezig zijn en door eerlijk en open zijn mensen aan je binden. Een pdf van dit boek kunt u bestellen via de site van KNAP Academie.

 

Ophouden met Oplossen

31 oktober 2013

De flaptekst:
“Ophouden met oplossen” is het advies van de schrijvers aan professionals in het publieke domein. Complexe vraagstukken als verkeerscongestie, stedelijke ontwikkeling, migratie en andere sociale vraagstukken kun je niet oplossen. Je kunt ze alleen maar hanteerbaar maken, en dat ook alleen maar tijdelijk. De schrijvers – Henk Gossink, Jan den Hollander en Iris de Veer – reiken hulpmiddelen aan voor ambtenaren en bestuurders om met meer effect en minder frustratie het spel te spelen. De auteurs hebben hun jarenlange ervaring in het publieke domein verbonden met actuele inzichten uit diverse takken van wetenschap. Ze geven nieuwe antwoorden, maar ze stellen vooral nieuwe vragen. Welke perspectieven biedt systemisch kijken en hoe doe je dat? Wat kun je in de publieke context met de nieuwste inzichten over de werking van ons brein? Wat zie je als je door de bril van relaties kijkt en wat als je door de bril van de macht kijkt en hoe combineer je die perspectieven? Hoe kun je de betiteling “leemlaag” van het middelmanagement tot een ware geuzennaam maken? Hoe kun je zo sturen dat de dingen bijna vanzelf gaan? Wat kun je leren van soaps als het gaat om het hanteren van vraagstukken? Waarom is cultuurverandering eigenlijk meestal gedoemd te mislukken? Hoe kan je irrationele mensen en processen beïnvloeden? De nieuwe antwoorden maken het boek actueel, de nieuwe vragen maken Ophouden met oplossen tijdloos.

Machtshonger en Liefdesverdriet in organisaties

Wij bespreken twee perspectieven: liefde en macht. En staan stil bij de opkomst van ‘liefde’ in organisaties. Tegenover de opkomst van het liefdesperspectief staat de neergang van hiërarchie en macht. Aan de hand van het begrip ‘eer’ doen wij een poging de afnemende populariteit van de machtshonger te duiden. Liefde en macht hebben invloed op de zin van het werk. Wij onderzoeken hoe beide perspectieven in een gezonde verhouding tot elkaar kunnen staan. Tot slot geven wij enkele handvatten om de wisselwerking tussen beide perspectieven beter te hanteren.

Samen met Iris de Veer

Download PDF

Organisatiepathologie en de orde der genezers

Kritische beschouwing van de rol van organisatieadviseurs in de voortgaande verandering van publieke organisaties.

Download PDF

Held, verdwaald in een soap

Een veel voorkomende vorm, waarin wij onze verhalen gieten, is de sage. Politiek bestuurde organisaties voegen zich niet zo makkelijk naar die vorm. Zij lijken vaak meer weg te hebben van een soap. In dit artikel plaats ik sage en soap tegenover elkaar. Onveranderbaarheid, hardnekkige patronen en terugkerende spanningen krijgen hiermee nieuwe lading.

Download PDF

Waar zijn wij van? Slotbeschouwing Domeinschrift

Terugblik op een jaar artikelen over complexiteit, systeemdenken, onveranderbaarheid, verhalende logica en omgaan met irrationaliteit.

Samen met Jan den Hollander en Iris de Veer.

Download PDF

Leiderschap 2.0 & de ontdekking van de wijde wereld

24 april 2011

In dit artikel beschrijf ik enkele ontwikkelingen in de leiderschapsliteratuur en ga daarbij in op de samenkomst van twee vragen: wie ben ik (hoe zie ik mijzelf) en waar ben ik (hoe duid ik mijn omgeving)? ik ga daarbij in op belangrijke verschuivingen in de literatuur die leiderschap weer meer in verbinding brengt met de opgaven waar managers en organisaties dagelijks voor staan. Zie ook ontwikkelen van publieke organisaties.

Nieuwe orde, Nieuwe Spanningen

15 mei 2008

Zes jaar na de invoering van dualisering is het debat over deze lokale vernieuwing nog niet verstomd. De verhouding tussen politiek (raad) en bestuur (college) is na de boedelscheiding niet in rustiger vaarwater gekomen. Een interessante bril om de ontstane spanningen te duiden is het ‘systemisch’ denken. ‘Systemisch’ wil in dit verband zeggen gericht op het geheel en zicht gevend op ieders plaats daarbinnen. Zie ook lokaal bestuur.

De aardverschuiving: Verkiezingen op de Schaal van Richter

De Gids Jaargang 166

8 januari 2003

Analyse van de opkomst van Pim Fortuyn en de vele vormen waarop het functioneren van de democratie ter discussie is gesteld.

Samen met Caroline van Dullemen